ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ชั้น ป.1-3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 346,700
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ชั้น ป.4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 779,300
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ชั้น ป.5-6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 1,684,800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ชั้น ม.1-3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 1,085,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2504
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..