ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งใหญ่ รร.บ้านป่าเหมือด ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 526.1 KB 46
คำสั่งคณะกรรมการแข่งขันทักษะสหวิทยาเขตแม่สายเหนือ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 49
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ปกนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.81 KB 47
ปกใน คำนำ สารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.2 KB 43
ส่วนที่ 1 บทนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 55
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.44 KB 47
ส่วนที่ 2 แผนผัง ทิศทางการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.37 KB 47
ส่วนที่ 3 โครงการ กิจกรรม งบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 48
ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม และรายงานผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.93 KB 47
บรรณานุกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.2 KB 44
ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 42
หลักสูตร
โครงสร้างเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.09 KB 61
กำหนดการเปิด-ปิด
กำหนดการเปิด-ปิด ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.3 KB 47
ตารางสอน
ตารางสอน เทอม2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 43
ตารางสอน เทอม1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 50
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2564 (5 ปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 50