กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบรรจบ ไชยอาม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกาญจนา คำดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2