กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกาญจนา ยะใจมั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายอภิชาติ นาเมืองรักษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปิยะพร พิชญ์ภัทรกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางปอลิน วงศ์ใหญ่
ครูผู้ช่วย

สอ.นพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1