บุคลากรทางการศึกษา

นายดณุพล จอมคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสุรินพรรณ ก๋าใจคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายศุภกร รวดเร็ว
นักการภารโรง

นางสุศรี ธงลอย
แม่บ้าน

นายกริช อี้งอภิธรรม
ICT Talent รร.ประชารัฐ