กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางศรีธร สิมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรรณี ทรายหมอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1