กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ


ครู คศ.1

นางรุ้งลาวัลย์ อยู่ดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจินต์ สุถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพรวัลย์ คำลือ
ครูชำนาญการพิเศษ