คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัลชัย ฤกษ์ใหญ่
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจันตา สลุงคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทรา สัมพันธสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี สมรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงทอง เทพวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจำเรียง มะโนแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุนทรศิลวัตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอำพร ยั่งยืนชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย แก้วตาติ๊บ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอำพร นาใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญมา ก๋าปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพลเล็ก แสงติ๊บ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพิน วงค์ธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล เจริญวัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอี่ยม บริบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ