438303649_941557977979104_5917056858173791226_n
441507162_940851768049725_5313681181993041953_n
1
4
2
3
5
previous arrow
next arrow

กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้คณะครูระดับชั้นปฐมวัยดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์

วันที่ 31 มกราคม 2567
ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้นายจันทรัตน์ วงชารี หัวหน้างานยาเสพติดและงานกิจการนักเรียน คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และแกนนำนักเรียน นำนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด
วันที่ 30 มกราคม 2567
ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้คณะครูระดับชั้นปฐมวัย นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เนื่องจากในสัปดาห์ที่ 35 นักเรียนระดับปฐมวัย มีการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนหน่วยแม่สายบ้านเรา(ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน)
วันที่ 30 มกราคม 2567
ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมถึงผู้พัฒนานวัตกรรมชุดการเรียนรู้เพิ่มเวลารู้ ฐานสมรรถนะ โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4 ลงพื้นที่ใช้ชุดการเรียนเพิ่มเวลารู้ ฐานสมรรถนะ
วันที่ 26 มกราคม 2567
ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยคณะครูผู้นำยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
วันที่ 26 มกราคม 2567
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายวิษณุ จันทร์เทพ เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือข้อราชการเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

วันที่ 24 มกราคม 2567
ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) นำนักกีฬาโรงเรียนบ้านป่าเหมือดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสอำเภอแม่สาย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปางห้า
วันที่ 19 มกราคม 2567
ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ได้ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีต่อนายกริช อึ้งอภิธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT Talent ณ โรงเรียนป่าซางนาเงิน

ข่าวประกาศ

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ปีการศึกษา 2566

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 322 หมู่ 8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 053 731 766