รูปกิจกรรม


กิจกรรมปีการศึกษา 2566


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้คณะครูระดับชั้นปฐมวัยดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง Active Learning และทำงานร่วมกับผู้อื่นมีการวางแผนคิดและตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองสามารถนำไปเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามวัย

วันที่ 31 มกราคม 2567 ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้นายจันทรัตน์ วงชารี หัวหน้างานยาเสพติดและงานกิจการนักเรียน คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และแกนนำนักเรียน นำนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง

วันที่ 30 มกราคม 2567 ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้คณะครูระดับชั้นปฐมวัย นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เนื่องจากในสัปดาห์ที่ 35 นักเรียนระดับปฐมวัย มีการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนหน่วยแม่สายบ้านเรา(ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน) เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด

วันที่ 30 มกราคม 2567 ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมถึงผู้พัฒนานวัตกรรมชุดการเรียนรู้เพิ่มเวลารู้ ฐานสมรรถนะ โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4 ลงพื้นที่ใช้ชุดการเรียนเพิ่มเวลารู้ ฐานสมรรถนะเล่มที่ 1 เรื่อง เปิดโลกกว้างพิชิตถ้ำหลวง ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำผลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 มกราคม 2567 ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยคณะครูผู้นำยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ทรงสถาปนากิจกรรมยุวกาชาดให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าและเห็นถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด

วันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายวิษณุ จันทร์เทพ เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือข้อราชการเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้ประสานขอความร่วมมือฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมือกันดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการและความปลอดภัย และประสานความร่วมมือกับตำรวจ สภ.อำเภอแม่สาย ในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียน

วันที่ 24 มกราคม 2567 ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) นำนักกีฬาโรงเรียนบ้านป่าเหมือดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสอำเภอแม่สาย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปางห้า

กิจกรรมห้องเรียนสู้ฝุ่น
นักเรียนชั้นอนุบาล – ป.3 ได้เรียนเรื่อง “ผลกระทบของค่าฝุ่นละอองอากาศต่อการดำเนินชีวิตประจำวันกับสุขภาพของเรา” นักเรียนได้ สืบค้นและวิเคราะห์์ผลกระทบของค่าฝุ่นละอองในอากาศที่ส่งผลต่อสุุขภาพ เศรษฐกิจ การคมนาคม รวมทั้้งกิจกรรมอื่นๆของมนุุษย์์ เผยแพร่ผลกระทบของค่าฝุ่นละอองในอากาศที่ส่งผลต่อสุุขภาพ เศรษฐกิจ การคมนาคม รวมทั้งกิจกรรมอื่่นๆ และแนวทางป้องกันฝุ่นละอองประเภทต่างๆ และวิเคราะห์แหล่งที่มาและกระบวนการเกิดฝุ่นขนาดใหญ่และฝุ่นขนาดเล็ก
นักเรียนระดับชั้นป.4-ม.3 ได้เรียนเรื่อง “พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาในที่โล่ง และ PM2.5” นักเรียนได้วิเคราะห์และอธิบายพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาในที่โล่ง และ PM2.5 และนำเสนอแนวทางป้องกัน/ลดระดับปัญหาการเผาในที่โล่งและ PM2.5 ในระดับบุคคล ชุมชน และจังหวัด

วันที่ 19 มกราคม 2567 ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ได้ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีต่อนายกริช อึ้งอภิธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT Talent ณ โรงเรียนป่าซางนาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

วันที่ 18 มกราคม 2567 ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) นำนักกีฬาโรงเรียนบ้านป่าเหมือดเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สายเวียงพางคำ “แม่สายเวียงพางคำเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) นำโดย ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนรวมทั้งสิ้น 73 คน

วันที่ 16 มกราคม 2567 ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบ้านป่าเหมือดที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานระดับยอดเยี่ยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 2 ท่าน รางวัลครูดีเด่นของสมาคมผู้ประกอบอาชีพครู อำเภอแม่สาย จำนวน 1 ท่าน และรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านความขยันหมั่นเพียร จำนวน 1 ท่าน

วันที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) นำโดย ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักตนเอง กล้าแสดงออก โดยมีผู้ใหญ่ใจดี หน่วยงานต่างๆ ร่วมสนับสนุน ของขวัญของรางวัล ภายในงานมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ได้แสดงความสามารถ และรับของรางวัลต่างๆ มากมาย ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี และผู้มีส่วนร่วมที่มอบความสุขให้แก่เด็กๆ มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วย นายภูวนารถ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายาง และครูพี่เลี้ยง ได้ประเมินเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มแก่ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้แก่ นางสาวจันทร์จิรา วิบูลย์วิโรจน์กุล นางสาวศรัญญา คำหอม นางสาววินิทรา สุตวงค์ และนางสาววรางคณา พรมสี โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ที่จะนำมาพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้นายนชวนนท์ สุนทรสุข พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญประเพณีในวันคริสต์มาส เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก

วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๓

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้นายวิเชียร มอญแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตัวแทนคณะครู และนักเรียน ต้อนรับ ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นักธรณีวิทยาจากสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ (ลำปาง) และคณะ ในการติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ถ้ำและธรณีวิทยา พร้อมทั้งประสานงานในการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาร่วมกัน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณกรมทรัพยากรธรณีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน มา ณ โอกาสนี้

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ และนายธนวัฒน์ จวรรณตุม นำนักเรียนเข้ารับการอบรมโปรแกรม SHIFT สำหรับนักเรียนแกนนำเด็กและเยาวชน (การคิดและออกแบบการรณรงค์) ณ โรงแรมภูฟ้าวารี รีสอร์ท

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายสักการะ และทำบุญตักบาตร เนื่องใน “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ในโอกาสนี้ยังได้รับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้ครูผู้ช่วย และคณะครูทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนักธุรกิจน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการควบคู่กับทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในการทำงานร่วมกัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จัดอบรมลูกเสือจราจรให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมายจราจรและสามารถปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือจราจรในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

22 พฤศจิกายน 2566 ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย เพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) นำโดย ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงพางคำ นำท่อปลูกต้นไม้ออก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียน และลดการบดบังวิสัยทัศน์ของผู้ใช้ถนน ทางโรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงพางคำที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) นำโดย ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้นเพื่อปรึกษาหารือ และนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) นำโดย ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายวิเชียร มอญแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าเหมือด ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) นำโดย ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ครูฝ่ายอนามัยโรงเรียนนำคณะครู สภานักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ร่วมกิจกรรม รณรงค์ไข้เลือดออก และทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

16 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) นำโดย ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายงานอาคารสถานที่ทาสีทางข้าม (ทางม้าลาย) บริเวณหน้าประตูโรงเรียนฝั่งทิศเหนือ(ซอย 2) และทิศใต้(ซอย 3) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และลดอุบัติเหตุทางถนน

10 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) นำโดย ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีต่อ นายยุทธนา กันทาเดช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เต๋อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ อำเภอแม่ฟ้าหลวง

9 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายวิษณุ จันทร์เทพ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ ได้กล่าวต้อนรับ ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้เข้ามารับตำแหน่งใหม่ และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ทุกท่าน นอกจากนี้ในการประชุมยังได้ร่วมกันวางแผน ปรึกษา หารือ และหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

3 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด (เสริมเกียรติวณิชราษฎร์บำรุง) นำโดย ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ นายอานนท์ วงศ์วิชญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดฯ ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

3 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด นำโดยดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมประชุม หารือ เตรียมความพร้อม เรื่อง การวิจัยอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) จากทีมงานมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) ร่วมกับ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทย (Save the Children)

31 ตุลาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดนำโดย ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

11 ตุลาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อยที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

9 ตุลาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้ต้อนรับ ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

4 – 6 ตุลาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยมี ดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล แม่สาย-เวียงพางคำ Youth Leage 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ไปทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานหล่อเทียนพรรษาที่วัดมงคลธรรมกายาราม

1 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

12 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานโครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงราย ให้เป็น Learning Coach

8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

23 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ โครงการโรงเรียนเชียงรายรู้เท่าทันภัยออนไลน์

16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้มีการนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปีการศึกษา 2565

17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้เข้าร่วมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2564 ของ สพป.เชียงราย เขต 3
17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้มอบทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าที่รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่องให้กับนักเรียน จำนวน 49 คน
15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้ส่งทีมงานสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ PR JUNIOR นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์
12 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
27 กรกฎาคม 2565 : โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
27 กรกฎาคม 2565 : โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
20 กรกฎาคม 2565 : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเถิน-ท่าผา จ.ลำปาง
18 กรกฎาคม 2565 : บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน โดยคุณอิงฟ้า เลิศสกุลไกล
11 กรกฎาคม 2565 : ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี
11 กรกฎาคม 2565 : กิจกรรมวันเข้าพรรษา
9-12 กรกฎาคม 2565 : โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชนบ้านป่าเหมือด
7 กรกฎาคม 2565 : อบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด
5 กรกฎาคม 2565 : การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1 กรกฎาคม 2565 : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
17 – 19 มิถุนายน 2565 : อบรมภาวะผู้นำชุมชน โดยมูลนิธิจัมพ์
17 มิถุนายน 2565 : การประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
9 มิถุนายน 2565 : พิธีไหว้ครู
3 มิถุนายน 2565 : พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
1 มิถุนายน 2565 : ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2 มารายงานตัว
25 พฤษภาคม 2565 : กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 : คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาศึกษาดูงาน
17 พฤษภาคม 2565 : การพ่นหมอกควัน ภายในบริเวณโรงเรียน ป้องกันยุงลาย
17 พฤษภาคม 2565 : ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา จาก สพป.เชียงราย เขต 3 ในการติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17 พฤษภาคม 2565 : โรงเรียนบ้านป่าเหมือดทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
9 พฤษภาคม 2565 : โรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565