ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด