06 – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 ปี 2560

1.รัฐธรรมนูญ-ฉบับที่-20-ปี-2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉ.อัพเดท

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

3.พรบ.ระเบียบบริหารราชการ-กระทรวงศึกษาธิก-2546-ฉบับอัพเดท

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

4.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษ

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

5.พรบ.สภาครู-2546

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

6.พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

7.พรบ-ข้อมูลข่าวสาร-2540