016 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

สรุปการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

สรุปการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

สรุปการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

สรุปการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานการเงินโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

สรุปการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานการเงินโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

สรุปการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานบุคคลโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

สรุปการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานบุคคลโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

สรุปการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานทะเบียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

สรุปการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานทะเบียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

สรุปการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานธุรการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

สรุปการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานธุรการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด-2565